امکان یا امتناع برهان لمی و انی بر وجود خدای متعالی
40 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1385 - شماره 41 (24 صفحه - از 35 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فیلسوفان مسلمان در الاهیات بالمعنی الاخص انواع گوناگونی از برهان برای وجود خدای متعالی ذکر کرده، و در وصف خدا به اشاره گفته‌اند که وجود خدا برهان‌پذیر نیست. افزون بر این در منطق، برهان، به لمّی و انّی تقسیم شده است و برهان لمّی در وجود خدا راه ندارد و برهان انّی مطلق مانند دلیل یقین‌آور نیست. در این پژوهش معلوم خواهد شد که برهان‌های انّی مطلق و دلیل در وضعیت خاصی یقین‌آور است و برای وجود خدا هر چند برهان لمّی ممکن نیست، برهان انّی مطلق یقین‌آور ممکن است و مقصود فیلسوفان نفی برهان لمّی بر وجود خدای متعالی بود. واژگان کلیدی: برهان لمّی، برهان انّی مطلق، دلیل، واجب الوجود ، برهان وجودی، برهان صدیقین، برهان امکان و وجوب، برهان شبه لمّی.