اصالت وجود سازگار با کثرت تشکیکی
32 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » زمستان 1383 - شماره 6 (20 صفحه - از 147 تا 166)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصالت وجود یکی از مباحث مهم فلسفی است که از زمان صدرالمتألهین به‏جد در کتب فلسفی مطرح شده است. می‏توان گفت این اصل ستون فقرات حکمت متعالیه را تشکیل می‏دهد، و دیگر اصول حکمت متعالیه از آن نشئت می‏گیرند. بحثی که در پیش‏روی داریم، لازمه اصالت وجود از نظر وجوب وجود و وحدت آن است. آیا با پذیرش اصالت وجود باید به وجوب وجود و وحدت شخصی آن بدون هرگونه شائبه کثرتی ملتزم شد؟ از نظر صدرالمتألهین اصالت وجود به‏تنهایی نافی امکان و کثرت وجودی نیست. اما در مقابل، ادعا شده که اصالت وجود با وجوب وجود ملازم است و لازمه آن این است که کثرت از امور مجازی است. کلیدواژه‏ها: اصالت وجود، وحدت شخصی وجود، کثرت تشکیکی وجود، وجوب وجود، مواد ثلاث، وجوب، امکان و امتناع.