سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه امام خميني(ره) 
عضو هيئت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشكده باقر العلوم(ع) 
مدرس 
 
 
منطق و كلام 
تدریس 
مؤسسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه و منطق